Akvárium

Freund Éva – Péter Szabina: AKVÁRIUM

2021, K.A.S. Galéria, helyspecifikus multimediális installáció

Installációnkban a tér egészét kezeltük médiumként, a K.A.S. Galéria belső terének specifikus adottságaiból kiindulva akváriummá alakítva át azt. A párbeszédes forma interperszonális, interszubjektív terét és a nyelvi kommunikáció problémáit hoztuk játékba a tudattalan, kollektív, non-verbális jelenségek fluid közegével.

A dialógusvideó a verbális és a vizuális nyelv relációját és működését kutatja. Diszkurzív megnyilvánulásainkkal azokat a szituációkat és helyzeteket keressük, amikor a beszélt nyelv struktúrája megrendül, így az egyik fél egy másfajta meghatározottságba kerül – például mert rosszul értette a másikat, ezáltal védtelenné és zavarodottá válik. Egy ilyen momentumra – amikor egy dialógus folyama megbomlik, turbulenssé válik vagy elapad; amikor a magából értetődésből egy pillanatra kizökkenünk vagy épp kilátunk – egyszerre tekinthetünk vakfoltként, üres helyként, eseményként (mintha álomból ébrednénk, vagy épp álomba térnénk).

Ezek folyását követtük az akváriumokban látható videókban. A videók szerkesztésekor – egy poétikus narratívát követve – a jelölők és a jelöltek lineáris szekvencialitása helyett egy omnipervazív koherencia; a spontán felmerülő párhuzamok, analógiák átmeneti feltűnései és megbomlásai mentén haladtunk.

Mint a cseppjében is teljességében jelen lévő tenger, az akváriumokba zárt óceáni pre- és nonverbális élményén át szemléljük a jelentésképződés és – felbomlás árapályát. Így reagálunk, a képek és a nyelv médiuma, a nyelvelőttes és -nélküli között ingázva, az üres / túlcsorduló helyek, illetve jelölők mozgásaira, fluiditására – a dialógusban ezek szinte teljesen kiüresednek, az akvárium ágaiban pedig inkább túltelítődnek.

Ezáltal próbálunk létrehozni egy olyan, pillanatnyi benyomásokból, emlékekből, érzetekből táplálkozó turbulens, egyszerre kontemplatív közeget, ahol mindezeken túl a látogató és a tér találkozása – mint egy szemipermeábilis membrán – is tematizálható, jelentésteli. A befogadói státuszt, az önértelmezést is játékra hívnánk így: a passzív fogyasztó, a szemtanú, a vendég, az alkotótárs, a „hal”, sat. pozíciói között ingadozva.

Az akvárium mikroszinten hordozza magában azt, amit óceáninak hívunk: a határaink annyiban és azáltal megtartók, hogy egyszerre szükségképpen áteresztők is.

***

Az akváriumban látható videókat egy általunk előre megkomponált hangsávra vágtuk egységesen. Ebben a 6’40” hosszúságú zenében egyetlen érthető mondat hangzik el: menj le a víz alá, csak egy kicsit! Erre invitáltuk egymást, amikor először észrevettük: a virtuális jelenlét, az online kapcsolódás illúziója megnehezíti és összezavarja köztünk a kommunikációt ugyanúgy, mint ahogy gyakran az élőbeszéd sem elég egymás megértéséhez.

Az installációban a dialógus nonverbális formáját választottuk, engedve az internet által megnyílt vizuális információk áramlásának. A virtuális csevegés platformjai könnyedén válhatnak “vetítővászonná”. Az ilyen módon megjelenő, zabolázatlan, tudattalan tartalmak keretbe foglalására tettünk kísérletet.

A tévéken bemutatott dialógusban – egy múzeumi archívumból származó – képekkel és arcmimikával próbálunk kapcsolatot teremteni egymással. Az akváriumokban látható videók szerkesztésekor ugyanabból a nyersanyagból dolgoztunk mindketten, melyeket közös élmények során rögzítettünk, valamint búvárfelvételeket is használtunk.

4-4 videót hoztunk létre ketten, mely mindkettőnk saját megközelítését tükrözi, ezek véletlenszerű sorrendben lejátszva láthatók az akváriumokban. Az üvegfalak transzparenciája egyszerre összefogja és megtartja a képek áramlását, a nagyobb akváriumban, ami a (galéria)tér maga, egyszerre vagyunk belül és kívül, védett és védtelen állapotban.

A hangtér / zene létrehozásában rajtunk kívül Bodnár János Kristóf is részt vett, a végleges változatot ő keverte és masterelte.

Az akváriumokat Ádám Istvántól kaptuk. @Akvárium Padlás

Köszönettel tartozunk Őrsi Ferencnek a mélytengeri felvételekért, Varsányi Andrásnak a monitorokért, Libel Róbertnek a dialógusvideók fényeléséért, Herczeg Tamásnak a technikai és az installálásban való közreműködéséért! https://www.facebook.com/tamas.herczeg.311